Представяне по теми

 • Каква е тази специалност?

  Национална програма "Обучение за ИТ кариера"

  Националната програма предлага формат за обучение по програмиране на ученици от цялата страна за придобиване на професионална квалификация по професия „Приложен програмист“. Обучението е предназначено за ученици в средни училища, профилирани гимназии и професионални гимназии, които не се обучават по тази професия. Обучението се организира в свободното време на учениците през седмицата, в събота и неделя или през ваканциите, като учебният процес ще се провежда както присъствено, така и онлайн.

  Ресурси:

  Файл: 1
 • Центрове за обучение

  Обучението се извършва в професионални гимназии и училища, в които се осъществява професионално образование по държавен план-прием за придобиване на професионална квалификация по специалности от професии в професионално направление код 481 „Компютърни науки“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение и се подпомага от 5 центъра, обособени към съответните училища, както следва:

  • Правец (за региона на западна България) – Професионална гимназия по компютърни технологии и системи, гр. Правец и Технически университет-София 
  • Русе (за региона на североизточна България) – Професионална гимназия по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“, гр. Русе и Русенски университет „Ангел Кънчев“ 
  • Пловдив (за региона Пловдив и централна България)към МГ „Акад. Кирил Попов“ и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ - за региона на Пловдив и централна България
  • Бургас (за региона на югоизточна България)Професионална гимназия по електротехника и електроника „К. Фотинов“ и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - 
  • София (за София-град)Технологично училище „Електронни системи“ и Технически Университет-София -

  Центровете организират и провеждат обучението за посочените в таблицата области, като част от обучението може да се провежда в съответния град.

  Обучаващ център

  София

  Правец

  Пловдив

  Бургас

  Русе

  Покриващ регион
  • София
  • София-регион
  • Видин
  • Враца
  • Монтана
  • Плевен
  • Перник
  • Кюстендил
  • Благоевград
  • Ловеч
  • Пловдив
  • Стара Загора
  • Пазарджик
  • Кърджали
  • Смолян
  • Хасково
  • Бургас
  • Сливен
  • Ямбол
  • Русе
  • Силистра
  • Разград
  • Шумен
  • Търговище
  • Добрич
  • Габрово
  • Велико Търново
 • Курсове

  Учебни курсове през първата година

  Курс „Увод в програмирането“

  • Първи стъпки в програмирането
  • Пресмятания, оператори, изрази
  • Проверки (условни конструкции)
  • Повторения (цикли) Подпрограми (функции / методи)
  • Практически изпит

  Курс „Програмиране“

  • Сорс-контрол системи
  • Бройни системи Типове данни
  • Масиви и списъци
  • Дебъгване и работа с дебъгер
  • Многомерни масиви
  • Стрингове и работа с текст
  • Речници и хеш-таблици
  • Практически изпит

  Курс „Увод в обектно-ориентираното програмиране (ООП)“

  • Дефиниране на класове
  • Член-функции (методи) в класовете
  • Капсулация на данни в ООП
  • Статични членове в класовете
  • Абстракция, наследяване и интерфейси
  • Полиморфизъм в ООП
  • Работа по практически курсови проекти
  • Защита на практически курсов проект

  Курс „Увод в алгоритмите и структурите от данни“

  • Въведение в алгоритмите
  • Линейни структури от данни
  • Алгоритми върху линейни структури
  • Алгоритми за сортиране
  • Алгоритми за търсене
  • Задачи върху списъци, сортиране и търсене
  • Подготовка за изпит
  • Практически изпит

  Учебни курсове през втората година

  Курс "ООП“

  • Компонентно тестване (unit testing)
  • Дефиниране на класове за напреднали
  • Шаблонни класове
  • Наследяване, абстракция, интерфейси Полиморфизъм в ООП
  • Работа с обекти
  • Елементи от функционалното програмиране
  • Комуникация между обекти (събития / интерфейси)
  • Изключения (exceptions)
  • Работа с потоци и файлове
  • Базови шаблони за дизайн (design patterns)
  • Практически изпит

  Курс "Бази данни"

  • Въведение в базите данни
  • Моделиране на релационни бази от данни Заявки за извличане и промяна на данни
  • Сложни заявки за извличане на данни
  • Съединения на таблици (SQL JOIN)
  • Агрегация и групиране на данни
  • Скаларни функции, работа с дати, транзакции
  • Практически изпит

  Курс „Разработка на софтуер“

  • Преглед на трислойния модел
  • Концепция за тестване - писане на "unit" тестове
  • Концепция за дебъгване
  • Концепция за рефакториране и правене на "инкрементални промени"
  • Увод в инструментите за разработка - IDE, текстови редактори, командни инструменти
  • Използване на външни библиотеки.
  • Управление на пакети.
  • Свързване на приложения с бази от данни
  • Свързване на приложения с бази от данни
  • Създаване на приложения с няколко потребителски интерфейса

  Курс „Въведение в операционни системи и вградени системи“

  • Компютърни системи и ОС
  • Структура на ОС
  • Пакетни системи в ОС
  • Процеси и памет
  • Увод във вградените системи
  • Вход и изход с общо предназначение (GPIO) Работа със сензори
  • Аналогов / цифров вход и изход и преобразуватели
  • Управление на периферия

  Учебни курсове през третата година

  Курс "Алгоритми и структура от данни"

  • Алчни алгоритми
  • Рекурсия, пълно изчерпване и търсене с връщане назад
  • Комбинаторни алгоритми
  • Динамично оптимиране
  • Дървовидни структури от данни и алгоритми върху тях
  • Хеширане и хеш-таблици
  • Графи и алгоритми върху графи

  Курс "Функционално програмиране"

  • Мотивация зад функционалното програмиране
  • Функции и стойности - дефиниции и понятия
  • Програмиране без променливи и цикли. Решаване на задачи с рекурсия. Видове рекурсия
  • Работа със списъци във функционален език. Понятие за cons / head & tail. Рекурсивни функции върху списъци
  • Понятие "функции от по-висок ред". Запознаване с анонимни / lambda функции
  • Затваряне на състояние във функция - closures

  Курс "Интернет програмиране"

  • Запознаване с TCP/IP и сокети
  • HTTP протокол
  • Запознаване с HTML
  • HTTP сървъри и сервиране на статични HTML файлове
  • Запознаване с MVC технологична рамка
  • Свързване на HTTP сървър с backend език за програмиране (PHP / Python / Java / C# / JS / други)
  • Комуникация с база от данни
  • Шаблонни езици от страна на сървъра
  • MVC архитектура
  • Управление на състоянието в уеб приложенията
  • Автентикация и авторизация
  • Сигурност на уеб приложенията
  • Създаване REST API
  • Внедряване на проект (deployment)

  Курс "Софтуерно инженерство"

  • Работа с чужд код
  • Сорс-контрол системи
  • Софтуерни изисквания и прототипи
  • Софтуерно тестване
  • Софтуерна документация
  • Процеси за софтуерна разработка

 • Кандидатстване

  Форми на обучение

  Форма на обучение Включва
  Присъствено

  Записване в присъствена форма на обучение

  • Присъствие на всички учебни занятия
  • Достъп до ресурси и видеа от учебните знятия
  Онлайн

  Записване в онлайн форма на обучение

  • Достъп до ресурси и видеа от учебните знятия
 • Изпитване

  Формат на изпита

  Изпит Форма на изпитване Форма на провеждане

  Приемен

  Tест с определен брой въпроси за фиксирано време за проверка на общата компетентност на кандидата.

  Онлайн

  Финален

  Изпитен тест с решаване на практически задачи за фиксирано време

  Присъствена

   

  Срокове:

  Срок Дейност  

  до 10.10.2021

  Регистрация за входен тест

  https://forms.gle/HPHYyLUarWnrG6cY6

  17.10.2021, 10:00

  Входящ тест

  На имейла от регистрацията се получава код за достъп до теста

  24.10.2021, 10:00

  Резервна дата за входящ тест

  На имейла от регистрацията се получава код за достъп до теста

  31.10.2021

  Сформиране на групи

  Получаване на информация по имейл

  1.11.2021

  Начало на учебната година за випуск 2021/2022

  https://it-kariera.mon.bg/e-learning/