Държавен изпит състроящ се от: част по теория, съдържащ затворени и отворени въпроси, приложна задача и част по практика, под формата на решение на индивидуалното практическо задание.