Модул 10 "Алгоритми и структура от данни".
 Хорариум: 67 присъствени, 72 самоподготовка и 5 часа изпит.
Съдържание: Алчни алгоритми; Рекурсия и връщане назад; Комбинаторика; Динамично програмиране; Дървета; Хеширане и хеш таблици; Графи и алгоритми с графи.