Модул 11 "Функционално програмиране".
Хорариум: 30 присъствени часа /в това число са и часовете за защита на практически проект/ и 28 часа за самоподготовка.
Съдържание: Въведение; Функции и стойности; Рекурсия; Списъци; Функции от по-висок ред; Затваряне на състояние във функция.