Модул 4. "Увод в Алгоритмите и структурите от данни".
Хорариум: 66 присъствени, 18 самоподготовка и 6 часа за изпит.
Съдържание: Въведение в алгоритмите; Линейни структури от данни; Алгоритми върху линейни структури; Алгоритми за сортиране; Алгоритми за търсене.