Модул 1. "Увод в програмирането".
Хорариум: 50 присъствени, 18 самоподготовка и 4 часа за изпит.
Съдържание: Първи стъпки в програмирането; Пресмятания, оператори, изрази; Проверки (условни конструкции); Повторения (цикли); Подпрограми (функции и методи).