Обучителни курсове

Обучителни курсове

by Димитър Минчев -
Number of replies: 0
Учебни курсове през първата година
Курс "Увод в програмирането"
 • Първи стъпки в програмирането
 • Пресмятания, оператори, изрази
 • Проверки (условни конструкции)
 • Повторения (цикли) Подпрограми (функции / методи)
 • Практически изпит
Курс "Програмиране"
 • Сорс-контрол системи
 • Бройни системи Типове данни
 • Масиви и списъци
 • Дебъгване и работа с дебъгер
 • Многомерни масиви
 • Стрингове и работа с текст
 • Речници и хеш-таблици
 • Практически изпит
Курс "Увод в обектно-ориентираното програмиране"
 • Дефиниране на класове
 • Член-функции (методи) в класовете
 • Капсулация на данни в ООП
 • Статични членове в класовете
 • Абстракция, наследяване и интерфейси
 • Полиморфизъм в ООП
 • Работа по практически курсови проекти
 • Защита на практически курсов проект
Курс "Увод в алгоритмите и структурите от данни">
 • Въведение в алгоритмите
 • Линейни структури от данни
 • Алгоритми върху линейни структури
 • Алгоритми за сортиране
 • Алгоритми за търсене
 • Задачи върху списъци, сортиране и търсене
 • Подготовка за изпит
 • Практически изпит

 

Учебни курсове през втората година
Курс "ООП“
 • Компонентно тестване (unit testing)
 • Дефиниране на класове за напреднали
 • Шаблонни класове
 • Наследяване, абстракция, интерфейси Полиморфизъм в ООП
 • Работа с обекти
 • Елементи от функционалното програмиране
 • Комуникация между обекти (събития / интерфейси)
 • Изключения (exceptions)
 • Работа с потоци и файлове
 • Базови шаблони за дизайн (design patterns)
 • Практически изпит
Курс "Бази данни"
 • Въведение в базите данни
 • Моделиране на релационни бази от данни Заявки за извличане и промяна на данни
 • Сложни заявки за извличане на данни
 • Съединения на таблици (SQL JOIN)
 • Агрегация и групиране на данни
 • Скаларни функции, работа с дати, транзакции
 • Практически изпит
Курс „Разработка на софтуер“
 • Преглед на трислойния модел
 • Концепция за тестване, писане на компонентни тестове
 • Концепция за дебъгване
 • Концепция за рефакториране и правене на "инкрементални промени"
 • Увод в инструментите за разработка - IDE, текстови редактори, командни инструменти
 • Използване на външни библиотеки.
 • Управление на пакети.
 • Свързване на приложения с бази от данни
 • Свързване на приложения с бази от данни
 • Създаване на приложения с няколко потребителски интерфейса
Курс „Въведение в операционни системи и вградени системи“
 • Компютърни системи и ОС
 • Структура на ОС
 • Пакетни системи в ОС
 • Процеси и памет
 • Увод във вградените системи
 • Вход и изход с общо предназначение (GPIO) Работа със сензори
 • Аналогов/цифров вход/изход и преобразуватели
 • Управление на периферия

 

Учебни курсове през третата година
Курс "Алгоритми и структура от данни"
 • Алчни алгоритми
 • Рекурсия, пълно изчерпване и търсене с връщане назад
 • Комбинаторни алгоритми
 • Динамично оптимиране
 • Дървовидни структури от данни и алгоритми върху тях
 • Хеширане и хеш-таблици
 • Графи и алгоритми върху графи
Курс "Функционално програмиране"
 • Мотивация зад функционалното програмиране
 • Функции и стойности - дефиниции и понятия
 • Програмиране без променливи и цикли. Решаване на задачи с рекурсия. Видове рекурсия
 • Работа със списъци във функционален език. Понятие за cons / head & tail. Рекурсивни функции върху списъци
 • Понятие "функции от по-висок ред". Запознаване с анонимни / lambda функции
 • Затваряне на състояние във функция - closures
Курс "Интернет програмиране"
 • Запознаване с TCP/IP и сокети
 • HTTP протокол
 • Запознаване с HTML
 • HTTP сървъри и сервиране на статични HTML файлове
 • Запознаване с MVC технологична рамка
 • Свързване на HTTP сървър с backend език за програмиране (PHP / Python / Java / C# / JS / други)
 • Комуникация с база от данни
 • Шаблонни езици от страна на сървъра
 • MVC архитектура
 • Управление на състоянието в уеб приложенията
 • Автентикация и авторизация
 • Сигурност на уеб приложенията
 • Създаване REST API
 • Внедряване на проект (deployment)
Курс "Софтуерно инженерство"
 • Работа с чужд код
 • Сорс-контрол системи
 • Софтуерни изисквания и прототипи
 • Софтуерно тестване
 • Софтуерна документация
 • Процеси за софтуерна разработка